Harran Üniversitesi El Battani Kütüphanesi Bağış Politikası
Kütüphanemiz koleksiyon geliştirme amacı ile "Sağlama" yollarından "Satın Alma" dışında "Bağış" kanalını da kullanmaktadır. Bağış yapmak isteyen kişi ve/veya kuruluşlarla kim/kimlerin iletişim kuracağı, hangi nitelikleri taşıyan kitap vb. materyalin bağış olarak kabul edileceği, bağışa konu olan materyalin değerlendirilmesi vb. sorunlar için aşağıda belirtilen hususlar siz değerli okuyucularımıza yol gösterici olacaktır. Öncelikli olarak bir "Halk Kütüphanesi" gibi her alan ve amaca hizmet eden, hedef kitlesi sınırsız bir kütüphane türü olmayıp, bir ""Üniversite Kütüphanesi" olmamız, hizmete konu olacak materyal ve hedef kitlemizin belirli olması sonucunu getirmektedir. Bu nedenle bağış alırken ilke ve sınırlarımızı belirlememiz doğal ve gereklidir. Bu ilkeler ise Üniversitemizin eğitim, öğretim ve araştırma amaçlarına ve önceliklerine dayanmalıdır.
Aşağıda görülen maddeler Üniversite Kütüphanemizin amaç ve koşulları çerçevesinde hazırlanmış olan Bağış Politikamızdır. Bu ilkelerin uygulanmasıyla bir standardizasyon oluşturmamızın bağış kabulünde olası karmaşa ve belirsizlikleri engelleyeceği, iş akışımızı daha sağlıklı hale getirerek nitelikli ve seçkin bir koleksiyon oluşturmamızı sağlayacağı, dolayısıyla hizmet kalitemizi arttıracağı inancındayız.. Siz değerli kullanıcılarımızın da kitap bağışında bulunmadan önce bu Bağış Politikasını inceleyerek bağışta bulunmak istediğiniz materyallerin belirtilen şartları sağlamasına dikkat etmenizi rica eder ilgi ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

1-Harran Üniversitesi El Battani Kütüphanesi’ ne, özel ve tüzel kişilerden, Üniversite Kütüphanesinin amacı ve   ilkelerine uyan kütüphane materyali (kitap, süreli yayın, gör-işit materyali vb.) kabul edilir. Koleksiyon geliştirme politikasına uygun olmayan kaynaklar kabul edilemez. Merkez Kütüphane koleksiyon geliştirme politikası Harran Üniversitesi eğitim, öğretim ve araştırma ihtiyaçlarına göre belirlenir.
2- Kaynakların seçiminde göz önünde tutulan noktalar
Bağışlanacak koleksiyonun el yazmaları ve nadir basma eser niteliğini taşıyan kitap vb. nin dışında kalanlarının basım tarihinin (başvuru tarihinden itibaren) 30 yıldan eski olanları kabul edilmez. Sosyal Bilimler ve Sanat dalları dışındaki kaynakların yayın yılı ise son 5 yıldan eski olmamalıdır.(Ancak el kitabı,
ansiklopedi, vb. başvuru niteliğinde ve/veya bilimsel anlamda genel geçerliğini koruyan özellikte yayınlar için bu süre esnetilebilir.)
Ders kitaplarının dışındaki kaynaklar kütüphane koleksiyonunda var olmayan kaynaklar olmalıdır.
Süreli Yayınların sayılarında devamlılık sağlanmalıdır .
Ansiklopedi vb. çok ciltli eserlerin bütünlük oluşturması gerekmektedir.
Koleksiyona Katılmayacak Kaynaklar
Gazeteler
Dergi makalelerinin ayrı baskıları
Kopya edilen kaynak/lar (Fotokopi vb.)
3- Bağış yapmak isteyen/lerin Kütüphane'ye yaptıkları başvuru üzerine Başkanlık tarafından, bağışlanacak koleksiyonun incelenmesi ve gerekli teknik işlemlerin yapılabilmesi için, iki ya da üç kütüphaneciden oluşan ve Sağlama Bölümü altında yapılanan bir komite, bağışı görüp incelemekle görevlendirilir.
4- Bağış, ancak komitenin koleksiyonu incelemesi ve uygun bulmasından sonra Kütüphane'ye kabul edilir. Kaynaklar kütüphane koleksiyonu için uygun ise teknik işlemleri yapılarak erişim numaraları verilir ve diğer materyaller gibi koleksiyona eklenerek kullanıcıların yararlanmasına sunulur. Bağış gelen kitap vb. materyalin hizmete hazır hale getirilmesi için gerekli işlemlerin yapılma önceliği kütüphanenin sağlama politikası paralelindedir. Sağlama politikası gereği işlemlerde, öğretim elemanı, öğrenci vb. kullanıcı istekleri ile satın alınan kitap vb. materyal önceliği almaktadır.
5- Kütüphane özel ya da tüzel kişilere, koleksiyon bağışı yapılması için kendisi de başvurabilir.
6- Kütüphane yönetiminin yapılan bağışı koleksiyonuna ekleyip eklememe ve kütüphane içinde nereye ve nasıl yerleştireceğine karar verme yetkisi vardır. İçerik açısından güncel olmadıkları, tarihi değer taşımadıkları ya da Üniversite Kütüphanesinin amacına uygun olmadıkları için kabul edilmeyen kitap vb. nin başka bir kütüphane türünde değerlendirilmesi mümkündür. Bağış sahipleri bu konuda komite tarafından yönlendirilebilirler.
7- Bağışlanmak istenen kitap, süreli yayın vb. içerik açısından Kütüphane'nin amacına uygun olsa ve güncel bilgi içerse dahi, cildi parçalanmış, kullanılamayacak derecede yıpranmış, sayfaları yırtık, eksik ise bağış olarak kabul edilemez.
8- Bağış sahiplerine, yapılan bağış için çağdaş kütüphanecilik ilkeleri uyarınca özel bir köşe tahsis edilemeyeceği bildirilir.
9- Bağış sahipleri isterse, Üniversite Kütüphanesine bağışta bulunduğunu belirten adının ve soyadının yer aldığı bir mühür yaptırarak kütüphaneye teslim eder, bu mühür, kütüphane tarafından bağışlanan yapıtların iç kapağına bastırılır.
10- Bağışlanan koleksiyonun devir-teslim işleri sonunda, Kütüphane yönetimi bağış sahip/lerine, bağışlanan eserleri içeren bir listeyle birlikte resmi teşekkür mektubu gönderir.
11- Kütüphane Bağış Politikası'ndan sorumlu komite üyeleri bu politika dışında hareket edemezler. Yukarıda açılımı yapılan Bağış Politikası dışında şartlı bağış vb. politika dışı talepler kabul edilemez.
Şartlara uygun bilgi kaynaklarını Kütüphane'ye bağışlamak için aşağıda verilen telefon numaralarını arayabilir ya da belirtilen adreslere Kitaplar için: E-Posta: fatmakoprubasi@harran.edu.tr Tel.: 0414 318 1136    Faks:  0414 318 3491
Dergiler için: E-Posta: samik@harran.edu.tr        Tel :0414 318 1168       Faks: 0414 318 3491

BAĞIŞ VE DEĞİŞİM YOLUYLA SAĞLANACAK BİLGİ KAYNAKLARININ SEÇİM VE DEĞER TESPİT KURALLARI
Bağış ve Değişim Yoluyla Sağlanacak Bilgi Kaynakları Seçim ve Değer Tespit Komisyonu Harran Üniversitesi El Battani Kütüphanesi’ne kişi ya da kurumlar tarafından bağışlanacak ya da değişim yoluyla sağlanacak bilgi kaynaklarının seçimi ile maddi değeri saptanamayan bilgi kaynaklarının değer tespitinin yapılması amacıyla oluşturulmuş komisyondur.
Komisyon üyeleri, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı tarafından, Kütüphane’nin Sağlama ve Kataloglama, Basılı Süreli Yayınlar, Elektronik Kaynaklar, Ödünç Verme, Raf Hizmetleri ile Kurumsal İletişim Birimlerinde görevli uzman personel arasından atanır. Komisyon, bağış ve değişim yoluyla sağlanacak bilgi kaynakları için gerektiğinde ilgili bölüm ya da disiplinlerdeki akademisyenlerden görüş alır.
 
A. Bilgi Kaynaklarının Seçimi:
1. Bilgi kaynağının koleksiyonda başka bir kopyası olmamalıdır.
2. Fen Bilimleri alanında sağlanacak bilgi kaynaklarının basım tarihi son 5 yıl ile sınırlıdır.
3. Sosyal Bilimler alanında sağlanacak bilgi kaynaklarının basım tarihi son 15 yıl ile sınırlıdır. Ancak basımı tükenmiş ve koleksiyon için gerekliliği komisyon tarafından onaylanan bilgi kaynakları için yıl sınırlandırılması uygulanmaz.
4. Bilgi kaynaklarının fiziksel durumu kullanıma elverişli olmalıdır.
5. Kişi ya da kurumlardan, bağış ve değişim yoluyla sağlanacak süreli yayınlardan basımı devam edenler Kütüphane’ye düzenli gönderilmesi koşuluyla, basımı devam etmeyenler ise kullanıcıların bilgi gereksinimi göz önüne alınarak kabul edilir.
6. Bağış ya da değişim yoluyla sağlanacak İngilizce ve Türkçe dışındaki süreli yayınların kabulüne komisyon üyeleri karar verir.
7. Nadir eserlerin değerlendirilmesi için komisyon, ilgili konu uzmanlarının görüşünü alarak uygun görülen bilgi kaynaklarını koleksiyona kazandırır.
8. Bağış yapan kişi veya kurumların özel yer istekleri, koleksiyonun raf bütünlüğünün bozulmaması açısından kabul edilmez.
9. Fotokopi vb. yollarla çoğaltılan bilgi kaynakları kabul edilmez.
10. Gerekli durumlarda bağış yapılacak bilgi kaynaklarının yerinde seçilmesi için komisyondan en az 3 kişi görevlendirilir.

B. Değeri Belirlenemeyen Bilgi Kaynaklarının Değer Tespiti:
Bağış ve Değişim
1. Kütüphaneye bağış ya da değişim yoluyla sağlanan bilgi kaynaklarının basımı devam ediyorsa maddi değerleri, çeşitli araçlar (çevrimiçi veritabanları, yayınevi basılı/elektronik katalogları, dergi rehberleri, kitabevleri, sağlayıcı firmalar, sahaflar, vb.) kullanılarak belirlenir.
2. Kullanıcı tarafından bağış olarak Kütüphaneye getirilen ve değeri 1. Maddedeki yöntemlerle tespit edilemeyen bilgi kaynaklarının değer tespiti için aşağıdaki hesaplama yöntemi uygun görülmektedir;
2.1.Yurt İçi Basımlı Bilgi Kaynakları: Bir önceki yıl Kütüphaneye satın alınan bilgi kaynaklarının ortalama birim fiyatı esas alınır.
2.2.Yurt Dışı Basımlı Bilgi Kaynakları: Bir önceki yıl Kütüphaneye satın alınan bilgi kaynaklarının ortalama birim fiyatı esas alınır.
2.3.Tezler yayınlanmamış eserler olduğu için, bu kaynaklara fiyat tespiti yerine Maliye Bakanlığı’nın belirlediği iz bedeli uygulanacaktır.

KÜTÜPHANEMİZİN TANITIM VİDEOSU

     
 

ÇALIŞMA SAATLERİMİZ
Hafta İçi 08:00-16:45
Hafta Sonu Kapalı
Kütüphanemizin 2. katında ve Bodrum Katında bulunan Çalışma Salonu 7/24 Açık
 
Kütüphanemiz ile ilgili  soru ve önerilerinizi sağ alt köşede bulunan Canlı Destek bölümüne yazabilirsiniz.