Harran Üniversitesi Merkez Kütüphane Yönetmeliği
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç,  Kapsam  ve Tanımlar
 
Amaç
Madde  1-  Bu Yönetmelik Harran Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile bağlı birim kütüphanelerin örgütlenme, görev ve çalışma esaslarını belirlemek amacı ile düzenlenmiştir.
Kapsam
Madde 2-  Bu Yönetmelik Harran Üniversitesi bünyesinde bulunan kütüphanelerin  çalışma ve düzenine  ilişkin esasları kapsar.
Dayanak
 
Madde 3-Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 14’üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
a) Üniversite: Harran Üniversitesini,
b) Rektör : Harran Üniversitesi Rektörünü,
c) Daire Başkanlığı: Harran Üniversitesi Kütüphane  ve Dokümantasyon Daire
 Başkanlığını,
d) Merkez Kütüphane: Harran Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde yer alan ve kütüphane hizmetlerinin örgütlenip yürütüldüğü kütüphaneyi,
 e) Birim Kütüphaneleri: Harran Üniversitesi Merkez Kütüphanesinin dışında  kalan   fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri diğer birim kütüphaneleri,
f) Materyal: Kütüphanelerde  kullanılabilir her türlü bilgi kaynaklarını,
g) Kullanıcı: Kütüphaneden yararlanan  öğretim elemanları, öğrenci ve kurum personeli ile araştırmacıları ifade  eder.

 
İKİNCİ  BÖLÜM
Kuruluş
 Kuruluş  Amacı
Madde 5- Üniversite kütüphaneleri , Üniversitenin eğitim-öğretim ve araştırma çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla; her türlü bilimsel materyali sağlamak, düzenlemek ve hizmete sunmak üzere kurulmuş kurumlardır.
 
Kütüphaneler bu amacı gerçekleştirmek  üzere;
a) Gereken her türlü bilgi ve belgeyi sağlar,
b) Sağlanan bilgi ve belgeleri  bütün araştırmacıların, üniversite öğrencilerinin ve çalışanlarının kullanımına  sunulacak  şekilde düzenler ve korur,
c) Mevcut bilgi kaynaklarından en iyi şekilde yararlanmasını  sağlamak amacıyla  her düzeydeki kullanıcıya kurum içinde ve dışında hizmet verir,
d) Üniversitelerin  Kütüphanecilik  bölümü  öğrencilerinin  zorunlu uygulama  ve staj programlarının  yürütülmesine  yardımcı olur.
 
 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
Yönetim
 
Madde 6 - Üniversitedeki kütüphane hizmetleri bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde Daire Başkanlığı, Başkanlığa bağlı Teknik Hizmetler ve Okuyucu Hizmetleri Şube Müdürlükleri ile birim kütüphane sorumluları tarafından düzenlenir ve yürütülür. Merkez kütüphane dışındaki birimlerde kurulan kütüphaneler, Daire Başkanlığının genel koordinatörlüğü altında görev yaparlar.
 
Madde 7 - Daire Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları:
a)  Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için yeterli kadroyu oluşturup, iş bölümüne giderek personeli üzerinde genel eğitim ve denetim görevini yapmak,
b)  Kütüphanecilik alanındaki gelişmeleri izleyerek teknolojik yeniliklerin kütüphanelere girmesi için çalışmalar yapmak,
c)  Teknik ve okuyucu hizmetlerinin standartlaşmasını sağlamak ve denetiminiyapmak,
d)      Yurt içinde ve yurt dışında  kütüphanecilik konularında  düzenlenen seminer ve konferansları Rektörlükçe uygun görüldüğü takdirde izlemek,
e)      Her yıl sonunda kütüphane faaliyetiyle  ilgili raporu  Rektörlüğe sunmak.
 
Madde 8 - Teknik Hizmetler Şube Müdürü aşağıdaki görevleri yapar:
a)  Üniversite eğitimi ve öğretimini destekleyecek, araştırmalara yardımcı olacak her
türlü materyali sağlamak,
b)     Kütüphaneye sağlanan materyalleri belirlenen sistemlere göre tasnif etmek,
c)      Kütüphane materyalinin onarım ve ciltleme işlerini yapmak.
 
Madde 9 - Okuyucu Hizmetleri Şube Müdürü aşağıdaki görevleri yapar:
a)      Kütüphane materyallerinden okuyucunun yararlanmasını sağlamak amacıyla;
kütüphanelerin ve bilgi kaynaklarının tanıtımı, okuyucu eğitimi, bibliyografik tarama
ve enformasyon faaliyetlerinde bulunmak,
b) Kütüphane materyallerinin kütüphane içi ve dışı dolaşımını sağlamak ve denetlemek,
c) Kütüphaneler arası kaynak alış verişinde bulunarak işbirliği sağlamak.
 
Madde 10 - Şube Müdürlerinin yetki ve sorumluluğuna bağlı olarak birim kütüphane sorumlusu aşağıdaki görevleri yapar:
a)      Kütüphanelerinde verilecek hizmetleri, Daire Başkanlığı tarafından yapılan
düzenlemeler çerçevesi içinde yürütmek,
b)     Her yıl Ağustos ayı içinde hazırlayacağı faaliyet raporunu Daire Başkanlığına
sunmak,
c)      Kütüphanelerince ihtiyaç duyulan araç-gereç ve diğer her türlü kütüphane
materyalini Daire Başkanlığına bildirmek,
d)     Bu yönetmelik uyarınca görev alanına giren ve kütüphane hizmetlerinin
gerektirdiği diğer çalışmaları yapmak. 
 
DÖRDÜNCÜ  BÖLÜM
Kütüphane  Hizmetleri
Madde 11- Kütüphane hizmetleri “Teknik Hizmetler”  ve  “Okuyucu Hizmetler”  olmak üzere iki grup halinde düzenlenir ve şube müdürlerinin koordinatörlüğünde yürütülür.
 
Teknik  Hizmetler
Madde 12- Teknik Hizmetler, bütün kütüphane materyalinin seçiminden okuyucuya sunulacak duruma getirilinceye kadar yapılan işlerin tamamıdır. Teknik Hizmetleri oluşturan servisler şunlardır:
a) Materyal Sağlama Servisi: Üniversite eğitim ve öğretimini destekleyecek ve
araştırmalarda yardımcı olacak nitelikteki kitap, süreli yayın, tez, mikrofilm, görsel işitsel araç gereçleri, video bant ve benzeri her türlü bilgiyi içeren elektronik veri tabanlarını ihtiyaç sahiplerinin kullanımına hazır bulunduran, kütüphane materyalini satın alan, bağış ve değişim yollarıyla temin eden servistir.
b) Kataloglama ve Sınıflama Servisi: Kütüphanelere  sağlanan kitap, süreli yayın ve diğer  materyalin, okuyucuların yararlanmasına sunmak üzere, en uygun sisteme göre  düzenlenmesidir.
c) Süreli Yayınlar Servisi:  Üniversite eğitim ve  öğretimini destekleyecek, araştırmalarda yardımcı  olacak süreli yayın koleksiyonunu  oluşturmak ve geliştirmek için, seçim, satın alma ve  değişim yoluyla sağlamak ve belli bir düzen içinde  kullanıma sunmaktır.
d) Ciltleme ve Onarım Servisi: Bilgi kaynaklarının onarım ve ciltlenmesi işlemlerinin yapıldığı servistir.
 
 Okuyucu  Hizmetleri
Madde 13- Okuyucu Hizmetleri, bilgi kaynaklarından ve kütüphanelerden okuyucuların en verimli şekilde yararlanmalarını sağlayan hizmetlerdir. Okuyucu Hizmetlerini oluşturan servisler şunlardır:
a) Danışma Hizmetleri:  Kütüphanenin  koleksiyonunun, düzenin ve kullanımının  üniversite  içinde ve dışında  tanıtılması,  kütüphane  müracaat koleksiyonunun  oluşturulması  ve geliştirilmesi, kütüphane materyalinin kullanımında yardımcı  olmak amacıyla eğitim programlarının  düzenlenmesi, öğretim elemanları için bibliyografya taramaları yapılması,  yeni çıkan yayınların duyurulması ve enformasyon  hizmetlerinin yürütülmesidir.
a) Ödünç Verme Hizmetleri: Kütüphane koleksiyonunun kütüphane içi ve dışı dolaşımını  sağlamak ve denetlemek  rezerv  koleksiyonu oluşturmak ve bu bölümü hizmete koymak, kütüphane materyali  ile ilgili fotokopi işlerini yapmakla görevli olan servistir.
b). Gör - İşit Hizmetleri: Eğitimi destekleyecek  görsel ve işitsel araç ve gereçleri seçmek, üretmek, çoğaltmak, sağlamak, belli bir düzen içinde hizmete sunmak ve bakımını yapmaktır.
c) Kütüphanelerarası  İşbirliği  Hizmetleri: Kullanıcıya  araştırma ve eğitim çalışmaları için gerekli olan ancak  kütüphanede bulunmayan  materyali diğer kütüphanelerden sağlamaktır.
d) Eğitim Hizmetleri: Kütüphane hizmetlerinin tanıtılması ve bu hizmetlerden yararlanmanın yaygınlaştırılması için Üniversite içine ve dışına yönelik seminer, konferans ve yayın yollarıyla ihtiyaç sahipleri ile iletişim sağlanması, kütüphane personeline hizmet içi eğitim ve kütüphane kaynak ve hizmetlerinin verimli kullanılmasını sağlamak için öğrenciler ve öğretim elemanlarına kullanıcı eğitim programları düzenlemektir.

 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Kütüphanelerden Yararlanma
Madde 14-Üniversite mensupları ve dışarıdan gelen araştırmacılar, kimlik göstererek kütüphanalerden yararlanabilirler. Üniversitelerarası işbirliğinin gereği olarak kütüphaneler, diğer üniversitelerin öğretim elemanları ve öğrencilerinin yararlanmasına açıktır. Fakat, dışarıdan gelen araştırmacılar ve diğer üniversitelerin öğretim elemanları, kütüphanelerimizdeki materyali ancak kendi kütüphaneleri aracılığıyla ödünç alabilirler.
 
Ödünç Verme Esasları
 Madde 15- Ödünç vermede uygulanacak kurallar aşağıda belirtilmiştir:
a) Ödünç verme hizmetlerinden yararlanmak isteyen üniversite personeli ve öğrencileri kütüphane kurallarına uymak zorundadırlar.
b) Kitaplar öğretim elemanlarına en çok  5 adet ve 20 gün süre ile, öğrenciler ve idari personele  ise 3 adet ve  15 gün süre ile  ödünç verilir.
c) Geri dönen kitapların süresi, başka istekli yok ise öğretim elemanları  için 20
gün, öğrenciler için 15 gün süre ile uzatılabilir.
d) Okuyucular ödünç aldıkları materyali, ödünç verme süresi sonunda iade etmedikçe yeni materyal ödünç alamazlar.  Materyalin iadesi ile gecikme cezasının  ödenmesi halinde yeniden ödünç kitap verilebilir.
e) Daire Başkanlığı, ödünç verme süresi dolmadan  okuyuculardan materyallerin iadesini  isteyebilir.
f) Başka okuyucularda bulunan  kitaplar rezerv  edilebilir. Rezerv edilen kitaplar duyurudan itibaren  7 (yedi)  gün içinde alınmaz ise rezerv işlemi iptal edilir.
g)  Başkasına ait  kimlik kartı ile ödünç materyal alınamaz.
 
Ödünç Verilmeyecek Kitap ve diğer Materyaller
 Madde 16-Aşağıdaki belirtilen kütüphane materyalleri kütüphane dışına ödünç verilemez:
a) Ansiklopedi,sözlük, atlas vb. danışma kaynakları,
b) Süreli yayınlar,
c) Basılı olmayan tezler, ancak tez danışmanı veya tezi hazırlayanın izni alınarak, tezin tamamından birim içinde fotokopi çekilmesine izin verilir.
d) Yazma ve Basma nadir eserler,
e) Harita ve slaytlar,
f) Birimlerce tespit edilen sayıları tükenmiş veya ayrılmış eserler,
g) Müzik notaları,
h) Koleksiyon parçaları, sanatsal materyaller vb.

 
Gününde İade Edilmeyen Kitap ve Materyal
Madde 17- Ödünç aldığı kitap ve benzeri materyali engeç ödünç verme süresi sonunda iade etmeyen kişi, başkaca hiç bir işleme gerek bulunmaksızın süre sonunu izleyen günden itibaren geçen her gün için Daire Başkanlığı tarafından her yıl ocak ayında belirlenen ve Rektörlükçe onaylanan  gecikme cezası miktarını ödemekle yükümlüdür. Kendisine ödeme cezası uygulanmasına başlanmış olan bir kişiye, ödünç aldığı materyali iade etmediği ve tahakkuk eden gecikme cezası miktarının tamamını ödemediği sürece, hiçbir şekilde başka bir kitap veya materyal ödünç verilmez.

Gecikme cezası uygulanan gün sayısının 30 (otuz) günü aşması halinde kütüphane yöneticileri gecikme cezasını uygulamaya devam etmekte veya o kitap veya materyal hakkında kaybedilmiş gibi işlem yapmakta serbesttirler.
 
Üniversite öğretim elemanlarına ve idari personele ait ödenmeyen para cezaları aylıklarından kesilir. Diğer üniversitelerin öğretim elemanları ve araştırmacıları hakkında ilgili üniversitelerin rektörleri aracılığı ile bu hükümler uygulanır.
 
Yıpratılan ve Kaybedilen Materyaller
Madde 18- Ödünç alınan materyalin yıpratılması veya kaybedilmesi durumunda:
a)Yıpratılan veya kaybedilen kütüphane materyali öncelikle piyasadan aynen temin ettirilir,
b) Bunun mümkün olmadığının belgelenmesi halinde; materyalin Değer Takdir Komisyonunca belirlenen değeri ödettirilir. Ayrıca şayet gecikme varsa tahakkuk eden gecikme cezası alınır.
 
ALTINCI BÖLÜM
 
Değer Takdir Komisyonu
Madde 19- Değer Takdir Komisyonu: Üniversite personeli ile öğrencilerinin kaybettikleri ya da kullanılmayacak kadar yıprattıkları kütüphane materyalinin günlük rayiç değeri göz önüne alınarak değerinin takdir edilmesi görevini yerine getirir. Bu komisyon, Daire Başkanı başkanlığında, Okuyucu Hizmetleri ve Teknik Hizmetler Şube Müdürleri ve Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisinden oluşur. Bu komisyon, okuyucuların kaybettikleri veya kullanılmayacak duruma getirdikleri kitap ve diğer materyalin değerini, günün piyasa değerini göz önüne alarak takdir eder ve bu değerin Üniversite Gelir Bütçesine aktarılması konusunda çalışmalar yapar.
 Değer Takdir Komisyonu, kayıp veya kullanılmayacak durumda olan kitap ve diğer materyalin değerinin tespitinde piyasa araştırması yapar, basılmış bütün yayınların fiyatları dahil her türlü bilgiyi içeren yayın evleri kataloglarını inceler, bu materyallerin hacmi, cilt bedeli, kağıt kalitesi, ulaşım masrafları, paranın zaman içerisinde değer kaybı, antika ve sanatsal değerleri, nadir eser olup olmadığı gibi hususları göz önünde bulundurarak değer belirlemesi yapar.
 Değer Takdir Komisyonunun kararı ilgili amirin onayına sunulur.
 
İlişik Kesme
Madde 20- Üniversiteden ayrılmak isteyen veya yurt dışına çıkmak durumunda olan öğretim elemanı, idari personel ve öğrencilerin kurumdan ayrılmadan önce kütüphanelerle ilişiklerinin olmadığına dair belge almaları gerekir.
Her eğitim-öğretim yarıyılı kayıt dönemi öncesi Merkez Kütüphane, ödünç alınan materyali süresi içinde iade etmeyen öğrencilerin listesini Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına ve ilgili birimlere gönderir. Merkez Kütüphaneye karşı yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere yatay geçiş ve ilişik kesme belgeleri birimlerince verilmez.
Bu işlemler, Daire Başkanlığının Koordinatörlüğünde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Personel Dairesi Başkanlığı'nın işbirliği ile yürütülür.
 
YEDİNCİ  BÖLÜM
Yürürlük-Yürütme
 
Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 21- Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile senato kararları uygulanır.
 
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 22- Bu yönetmelik ile 26/7/1998 tarih ve 23414 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Harran Üniversitesi Merkezi Kütüphane Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Yürürlük
Madde 23- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
Yürütme
Madde  24- Bu Yönetmelik hükümlerini Harran Üniversitesi Rektörü yürütür.

KÜTÜPHANE HESABIM GİRİŞ

ÇALIŞMA SAATLERİMİZ


 
HAFTA İÇİ 09:00-16:45
HAFTA SONU KÜTÜPHANEMİZ KAPALIDIR...
 
Kütüphanemiz ile ilgili  soru ve önerilerinizi sağ alt köşede bulunan Canlı Destek bölümüne yazabilirsiniz.